Friday, April 9, 2021

การอบรมสร้างคลิปวิดีโอ

  การอบรมสร้างคลิปวิดีโอ

นักเรียนในการผลิตสื่อสำหรับการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน
เพื่อการเผยแพร่ และสนับสนุนการเรียนรู้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนที่สนใจ 

ตามโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน


เนื้อหา

1.     การดาวน์โหลด การติดตั้ง
2.      การนำเข้าไฟล์วีดีโอ การตัด การต่อ การย้าย การลบไฟล์
3.      การใส่เพลงและปรับความดังของเสียง
4.      การใส่ข้อความ
5.      การใส่เสียงพากษ์
6.     การใส่เอฟเฟกต์เปลี่ยนฉาก
7.     การเพิ่มลูกเล่นด้วยซ้อนภาพหรือวีดิโอ สติ๊กเกอร์ เอฟเฟกต์วีดิโอ และการวาด 
8.     การแปลงไฟล์วีดีโอ

*******************************************************************************

ภาพกิจกรรมผลงานคลิปวิดีโอ ม.4

 การอบรมสร้างคลิปวิดีโอ

นักเรียนในการผลิตสื่อสำหรับการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน
เพื่อการเผยแพร่ และสนับสนุนการเรียนรู้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนที่สนใจ 

ตามโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

รุ่น 1 วันที่ 21-22 กพ .2564


ม.4/1 


ม.4/2


ม.4/3 https://youtu.be/sQ5rjAFNL7A
ม.4/4 


ม4/5


ม.4/6 


ม.4/7


ม.4/8 


ม4/9


ม.4/10


ผลงานคลิปวิดีโอนักเรียนม.3


การอบรมสร้างคลิปวิดีโอ
นักเรียนในการผลิตสื่อสำหรับการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน
เพื่อการเผยแพร่ และสนับสนุนการเรียนรู้สื่อคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนที่สนใจ 

ตามโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กพ .2564

ผลงานคลิปวิดีโอนักเรียนม.3

ม.3/1ม.3/2ม.3/3


ม.3/4ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7ม.3/8ม.3/9ม.3/10Sunday, January 10, 2021

การอบรมต่อยอดการดำเนินงานชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน

 


กำหนดการอบรมต่อยอดการดำเนินงานชุมชนแก่ผู้แทนชุมชน
โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน
วันที่  9 เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2564
*******************************************************************************

เวลา 08.00 น.  - ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.  - พิธีเปิดการอบรมต่อยอดการดำเนินงานชุมชนแก่แกนนำชุมชน โดย    
   ผู้อำนวยการไตรพฤก  ผางาม 
  มอบเกียรติบัตร
 09.00 - 09.30 น.  -กิจกรรมที 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะภายใต้โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้      การจัดการขยะภายในโรงเรียน ศว. ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน
                                           โดย น.ส.อริศรา  สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 09.30 -10.30  น.  -กิจกรรมที 2 ความรู้เรื่องปัญหา และสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน 
                                          วิทยากรโดย พันจ่าโทอนุสร คำวัง และทีมงานอบต.ป่าคา
    - กิจกรรมที 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ สู่กระบวนการ     จัดการขยะภายในในโรงเรียนขนาดใหญ่
    - กิจกรรมที 4 กระบวนการมีส่วนร่วมค้นหากับชุมชน (ร่วมวิเคราะห์ รับฟังจากชุมชน     สะท้อนปัญหาเข้ามา และร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาร่วมกัน)  
 10.30 - 10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง
 10.45 - 12.00 น. แบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม ศึกษาฐานการจัดการขยะดังนี้
    ฐานที่  1  ฐานเรียนรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน   (รองอริศรา ครูสุธีรา)
    ฐานที่  2  กระบวนการจัดการขยะรีไซเคิล และธนาคารขยะ (ครูสมชาย ครูศาสตราพิพัฒน์)
    ฐานที่  3  ฐานเรียนรู้การประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล(ครูชนิดา ครูอรณิดา ครูปุณยนุช)
    ฐานที่  4  กระบวนการคัดแยกขยะอินทรีย์ ฐานการจัดการขยะอินทรีย์  (ครูมุกดา ครูประกาย)
 12.00 – 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
 13.00  - 14.45 น. - แลกเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ฐานละ 1ชั่วโมงต่อ
14.45 - 15.00 น. - รับประทานอาหารว่าง
 15.00 -16.30 น.  - นำเสนอกระบวนการจัดการขยะในชุมชน และสร้างฐานเรียนรู้การจัดการขยะ
 16.30 น.  - พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ :  กำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมพันจ่าโทอนุสร คำวัง วิทยากรจากอบต.ป่าคา

รองอริศรา สะสม แจ้งการดำเนินการกิจกรรมของโครงการ


ภาพกิจกรรมในช่วงเช้า

ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์การขยะรีไซเคิล
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้กระบวนการคัดแยกขยะอินทรีย์ ฐานการจัดการขยะอินทรีย์ ฐานการสำรวจจุดคัดแยกขยะและธนาคารขยะในโรงเรียน